راهنمای تصحیح سؤالات امتحان هماهنگ ناحیه درس : عربی (1)

به نام خدا

رشته :  علوم انساني

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان هماهنگ ناحیه  درس :   عربی (1)

تاریخ امتحان : 27/6/1389

            دوره ی پيش دانشگاهي

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی ناحیه 4 مشهدمقدس

دانش آموزان وداوطلبان آزاد درشهریور ماه سال تحصیلی  89 - 1388

با تقدیم سلام خدمت همکاران گرامی احتراماجهت هماهنگی در تصحیح اوراق بارم بندی زیر ارائه می گردد.

ردیف

راهنمای تصحیح

نمره

 ۱

هرمورد ترجمه (5/.) نمره جمع (3)نمره         

   {تقسیم نمره به اختیارمصحح محترم}

 

۳

 ۲

المذعورة(ترسیده) * أشواک(خارها) *

تلاش (الجُهد) * تنبلی(الکَسَل) *           

{سایرکلمات صحیح دیگرنیز نمره تعلق می گیرد} 

 هرمورد (25/.) نمره جمع (1) نمره     

۱

۳

پاسخ صحیح با عبارات مختلف (5/1) نمره        

 {تقسیم نمره به اختیار مصحح محترم}

5/1

 ۴

الف مَرارةُ (مبتدا) * حَلاوة (خبر) *

ب المدرّسونَ (فاعل) * تلامیذَ (مفعول) *

هرمورد (5/.) نمره جمع (2) نمره

۲

 ۵

قالَ (5/0) نمره *

نوشتن کلمه ای به عنوان فاعل که معنای صحیح  داشته باشد مانند الله یا حضرت علی (ع)و...(25/0 )نمره *

منصوب کردن واژه کَلمةَ (25 /0 ) *

۱

 ۶

 المُستَشفَی (الاسم المقصور) *المعتدِی (الاسم المنقوص) * أبیَض (الاسم الممنوع من الصّرف) *هادٍ (الاسم المنقوص)*                                             

هرمورد (25/.) نمره جمع (1) نمره

۱

 ۷

الف تَتَجَنَّب ( المضارع المجزوم )( بالسکون) *

ب لایَرتَفِعُ (المضارع المرفوع )( بالضمه) *

حتی یَعْمَلَ ( المضارع المنصوب )( بالفتحه) *

 هرمورد (25/.) نمره جمع (5/1) نمره

5/1

 

 

 

 ۸

الف- پاسخ کامل وصحیح باعبارات مختلف به زبان عربی

(5/0) نمره * 

ب یُولَدُ ، (فعلاً مبنیّاً للمجهول ) * نائب الفاعل (ضمیرمستترهُوَ ) *

ج پاسخ صحیح باعبارت هاوسبک های گوناگون به عربی *         هرمورد (5/.) نمره جمع (2) نمره         

2

۹

  الّذینَ ( موصول ) * واودرجاهَدوا ( ضمیر ) * نا ( ضمیر ) *

هُم ( ضمیر ) * سُبُلَ ( معرفه به اضافه ) * نا (ضمیر) *                                                                                  

هرمورد (25/.) نمره جمع (5/1) نمره

5/1

 ۱۰

الف  (المعلماتُ) ویا (المعلمون) * (يقُمنَ ) *

ب  ( الكاذبینَ ) * (الكاذباتِ) *                                    

هرمورد (5/.) نمره جمع (2) نمره

2

 ۱۱

لا تَبِعْ (فعل وفاعله ضمیرأنتَ  المستتروجملة فعلیة) *

السُّكوت (مضاف الیه مجرور)*

الكلام (مجروربحرف جر) *                                                      

هرمورد (5/.) نمره جمع (5/1) نمره

5/1

 ۱۲

ظَهَر:فعل ماض للغائب مجرد ثلاثی، صحیح و سالم متعد،مبنی علی الفتح ،(25/0) *جملة فعلیة(25/0)*

الفسادُ :اسم مفرد مذکر مشتق  معرف بأل مفرد  صحیح الاخر منصرف (25/0) * فاعل و مرفوع (25/0) *

و:حرف عطف غیر عامل  مبنی علی الفتح (5/0)*

الناس:اسم جمع جامد معرف بأل معرب صحیح الاخر منصرف

(25/0) * مضاف الیه مجرور(25/0)

{درتجزیه اسم وفعل ذکر چهارمورد کافی است}

2

 

الحمدلله رب العالمین                                       جمع نمره                                                               

 20

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید