آخرین مطالب وب سایت

04 بهمن 1398

آزمون درس اندیشه اسلامی1 باپاسخنامه(دی ماه93)

عنوان درس :  اندیشه اسللامی 1

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  931021

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 50 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                 شماره دانشجویی :                         تذکر : پاسخ به پرسش های چهارگزینه ای فقط درپاسخنامه

به نام خدا

1- کلمه (توفی) در آیه (الّلهُ یَتَوَفی الانفسَ حینَ موتها) به چه معنایی است؟

الف- فوت کردن                 ب- وفادار ماندن                   ج- اخذ و گرفتن                   د- کمک کردن

2ـ با گزينه مناسب تكميل كنيد: (آگاهي مستقيم انسان به متعلق شناخت و يا وجود واقعي و عيني را......مي ناميم)

الف) علم حضوري       ب) علم حصولي         ج) شهود عرفاني         د) برداشت دفعي

3ـ كدام گزينه از ويژگيهاي امور فطري نمي‌باشد.

الف) در همه افراد انسان يافت مي‌شوند           ب) همواره ثابت‌اند

ج) نياز به تعليم و تعلم ندارند                             د) كيفيت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت است

4- ایمان به چه چیزی از مهمترین متعلقات ایمان نمی باشد؟

الف- توحید معاد         ب-   ملائکه امامت         ج-   غیبت قرآن         د-   نبوت - مرگ

5- کدام گزینه در مورد گرایشهای حیوانی صحیح نیست؟

الف- این گرایشها میان حیوان و انسان مشترکند.         ب- این گرایشها مخصوص حیوان هستند.

ج- این گرایشها غریزه نام دارد                                   د- گرایش به حفظ ذات از گرایشات حیوانی است.

                                   

6ـ آيه «و توكل علي الحي الذي لا يموت» به كدام گزينه اشاره مي‌كند:

الف) عَرَضي بودن حيات خداند     ب) ذاتي بودن حيات خداوند       ج) نسبي بودن قدرت خداوند     د) علم لايزال الهي

7 ـ کدام مورد ، تقرير برهان نظم نمی باشد ؟

الف ) برهان هدفمندي           ب ) برهان نظم از موارد جزئي           ج ) هماهنگي در کل عالم             د ) نظم درمصنوعات

8- با گزینه مناسب تکمیل کنید: مقدمه اول، جهان معلول است     مقدمه دوم، ...............       نتیجه، پس جهان نیازمند علت است.

الف- هر علتی نیازمند معلول است.                                     ب- هر جهانی نیازمند علت است.

ج- هر جهانی نيازمند معلول است.                                        د- هر معلولی نیازمند علت است.

9- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- ملاک احتیاج معلول به علت ضعف وجودی اوست.                 ب- مجموعِ بی نهایتِ محتاج و وابسته هرگز غنی نخواهد شد.

ج- منظور از فاعل طبیعی وجودی است که به معلول هستی می بخشد.         د- امتناع دور و تسلسل در علل، قریب به بداهت است.

10- کدام گزینه تعریف (دور) نمی باشد؟

الف- علت وجودی موجود، خود او باشد.                                             ب- وجودِ موجود بر خود متوقف باشد.

ج- سلسله ای که هر یک از علتها، معلول علت دیگری است.                  د- علتِ این جهان، خودش باشد.11- کدام گزینه از صفاتی است که در خداوند راه دارد؟                                                                                  

الف- بقاء                     ب- حلول                               ج- اتحاد                         د- ترکیب

12- در رابطه با صفات الهی نظریه کدام گروه از قرآن بدست می آید؟                                                                              

الف- اهل تشبیه                     ب- اهل تعطیل               ج- اثبات بلاتشبیه                     د- تشبیه بلااثبات

13- پیروان کدام عقیده می گویند صفات الهی و انسان از نظر معنا تفاوتی با یکدیگر ندارند و دقیقاً به یک معناهستند.

الف- اهل تشبیه                ب- اهل تعطیل                         ج- اثبات بلاتشبیه             د- تشبیه بلااثبات

14- با گزینه مناسب تکمیل کنید: نخستین شک کننده به برهان نظم ...... بود که می گفت این برهان ...... است نه ...... .

الف- دکارت علمی فلسفی         ب- هیوم حسی عقلی       ج- هیوم عقلی حسی       د- دکارت فلسفی - علمی

15- کدام گزینه از انواع مرگ هادرقرآن نمی باشد؟

الف-مرگ تن وقلب               ب- مرگ های دشواروآسان             ج- مرگ فردوجامعه                 د- مرگ روزمرگی

 

16- با گزینه مناسب تکمیل کنید: سلبِ سلبِ کمال ، خود به نوعی به ......... بر می گردد.

الف- اثبات و کمال                   ب- سلب و نقص                       ج- اثبات و سلب               د- کمال و نقص

17- کدام گزینه به معنای صفات ثبوتی نمی باشد؟

الف- وجودی                        ب- کمالی                           ج- جلالی                           د- جمالی

18- آن دسته از صفات الهی که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند چه نام دارند؟

الف- صفات ذاتی                       ب- صفات فعلی               ج- صفات نفسي                    د- صفات سلبی

19- کدام گزینه از مراتب علم خداوند نمی باشد؟

الف- علم به ذات         ب- علم به صفات      ج-علم به موجودات پیش از آفرینش آنها     د- علم به موجودات پس از آفرینش آنها

20ـ كدام گزينه صحيح نيست؟

الف) صفات سلبي خداوند شامل هر گونه صفت نقص مي‌شود                         ب) شرآسیبی به نظام احسن است

ج) صفات ثبوتي خداوند به كمال باز مي‌گردند                                             د) شرچالشی درمقابل حکمت الهی است

 

21ـ با گزينه مناسب تكميل كنيد:«قدرت يعني مبدئيت فاعل مختار براي كاري كه...است از او سربزند».

الف)محال                     ب) ممكن                     ج) ضروري                   د) شايسته

22ـ با گزينه مناسب تكميل كنيد: «..... در هيچ صفتي به كسي احتياج ندارد زيرا غيراو ممكن الوجوداست »

الف) موجودلاحق           ب)موجودسابق               ج) واجب الوجود             د) ممتنع الوجود

23 ـ دربحث صفات الهی در کدام گزینه (اتقان و نظم شگفت انگيز) کارآئی ندارد ؟

الف ) قدرت                     ب ) حيات                       ج ) علم                           د ) سمع

24 ـ طبق توحيد صفاتي ، صفات ذاتي خدا چگونه است ؟

الف ) قديم و زائد بر ذات             ب ) حادث و ازلي             ج ) حادث و بي نهايت               د ) قديم و عين ذات

25- از جمله راههای شناخت خدا راه سیر در آفاق است، کدام گزینه جزو این راه نمی باشد؟

الف- مشاهده مخلوقات       ب- تدبّر در حدوثِ جهان         ج- تدبّر در نظم پدیده ها           د- تأمل در خویشتن

 

 

26- کدام گروه و مذهب به (شر مطلق) در عالم هستی معتقدند؟

 الف- نیهیلیسم                 ب- عرفان                   ج- زرتشت                     د- مانویه

 27ـ با گزينه مناسب تكميل كنيد: « ايجاد فعل .....ناشي از جهل يا ناتواني و نيازمندي است و چون خداوند از همه اين نقص‌ها پيراسته است

هيچ گاه عمل بيهوده انجام نمي‌دهد» .     الف)تكوين                     ب)تشريع                       ج)قبيح                      د)نفساني

28- کدام گزینه از راه حلهای مسئله شرور درعالم هستی نمی باشد؟

 الف- شر ناشی از کلی نگری است.  ب- شر ناشی از جهل انسان است.    ج- شر لازمه جهان مادی است.  د- شر امر سلبی است .

29- منظور از تسویه در آیه (ثُمَّ سَوّاهُ وَ نَفَخَ فِیه مِن روحِهِ) چیست؟

الف- خلقت انسان برای تصفیه روح  ب- خلقت جسم انسان   ج- خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال   د- خلقت روح و بدن

 

30- کدام گروه معتقدند خدا بر همه چیز قادر است ولی هر چه مقدور بوده آفریده شده است؟

الف- معتزله

ب-   فلاسفه مشاء

ج-   ثنویه

د-   اشاعره

31- اگر بگوییم: «خداوند به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است، به کدام قسمت از صفت عدل الهی

اشاره کرده­ ایم».         الف- عدل تشریعی           ب- عدل جزایی         ج- عدل الهی         د- عدل تکوینی

 

پرسش های تشريحي :

 

1- باذکربرهان علیت ویابرهان نظم، وجودخداوندرااثبات نمایید.

2- علم خداوندبه موجودات پیش ازآفرینش آنهاراباذکریک برهان اثبات نمایید.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ج  الف  ج  ج  د  د  ب  ب  د  د  الف ج
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
 د  د  ج  ب  ب  ب  ب  ج  الف  د  ب الف
32 31 30 29 28 27 26 25
 ج  د  د  ج  الف  ج  الف د