آخرین مطالب وب سایت

04 بهمن 1398

معرفی کتاب:جستاری درچیستی وچرایی جنگ نرم 1- سیدرضاسرور

شناسنامه کتاب :

عنوان : جستاری درچیستی وچرائی جنگ نرم

مؤلّف : سیدرضا سرور

ویراستار: سید رضا سرور

صفحه آرایی:لیلا موشانی/ علیرضا صفر زاده 

طراح جلد: مهدی گواهی

نوبت وسال چاپ : چاپ اول /1391

مشخصات کتاب : قطع رقعی در 240 صفحه .

شمارگان :2000 نسخه

قیمت : 60000  ریال

(( فهرست مطالب ))

سخن آغازین ......................................................................................................................

مقدمه..................................................................................................................................

فصل اول : مفهوم شناسی و ریشه یابی جنگ نرم........................................................................

o         نظری برریشهٔجنگ وصلح ..........................................................................................

o         رابطهٔجنگ نرم وجهاد اکبر..........................................................................................

o         عوامل وپیش زمینهٔظهور نارسائی وآسیب ها...........................................................

o         نگاهی به رویکردهای دینی انسان وارتباط آن با جنگ نرم........................................

الف) رویکرد دین داران.....................................................................................................

ب) رویکرد کافران ..............................................................................................................

ج) رویکرد منافقان ...............................................................................................................

o         گذری برچرائی وچگونگی تفاوت انسان ها .................................................................

o         راه مقابله با آسیب ها درجوامع دینی .............................................................................

فصل دوم : تبیین و تعریف مفاهیم اصلی

o         اجمالی برفرایند شکل گیری آسیب تا جنگ نرم........................................................

o         تشریح فرایند راهبردی وتاکتیکی...................................................................................

o         کیفیت اقدام دشمن دردوسطح راهبردی وتاکتیکی ...................................................

o         ویژگی مفاهیم اصلی (قدرت ، تهدید ، بحران وجنگ).............................................

الف) اعتباری بودن ...................................................................................................

ب) نسبی بودن...........................................................................................................

ج) ذهنی بودن.............................................................................................................

-      قدرت.................................................................................................................

o         چیستی قدرت...................................................................................................

o         مفهوم قدرت ازمنظر دین ....................................................................................

o         ارتباط قدرت با جنگ وتهدید  وانواع قدرت.......................................................

o         سطوح قدرت نرم.................................................................................................

الف) سطح راهبردی...........................................................................................................

ب) سطح میانی .....................................................................................................................

ج) سطح تاکتیکی ................................................................................................................

-      تهدید........................................................................................................................

o           چیستی تهدید...........................................................................................................

o           تهدید طبیعی وغیر طبیعی.........................................................................................

o           راز تهدید ارادی......................................................................................................

o           برخی ازانواع تهدیدات..............................................................................................

o           تهدید سخت ، نیمه سخت ونرم ....................................................................................

o           تهدید سخت ..............................................................................................................

o           تهدید نیمه سخت ........................................................................................................

o           تهدید نرم ....................................................................................................................

o           تفاوت های تهدید سخت ونرم.......................................................................................

o           تهدیدات نرم داخلی وخارجی جمهوری اسلامی

الف ) تهدیدهای نرم داخلی.................................................................................................

·       نقشه فاسد کردن انقلاب از درون.................................................................................

1)     اپوزیسیون های غیرقانونی داخلی .......................................................................................

2)     اختلافات قومی ومذهبی.....................................................................................................

3)     ترویج تفکرات مسموم ازطرف زمامداران وسران احزاب وگروه ها............................

4)     نا امنی اقتصادی......................................................................................................................

5)     نا امنی اجتماعی......................................................................................................................

ب) تهدید های نرم خارجی ..................................................................................................

1)     تهدید های فرهنگی................................................................................................................

2)     اقدام پنهان..............................................................................................................................

3)     تهدید های ناشی ازفعالیت سازمان های اطلاعاتی.............................................................

الف) جاسوسی................................................................................................................................

ب-شناسائی ، اخذ ارتباط ، یارگیری و سازماندهی پنهانی مخالفان .......................................

پ- شناسائی نخبگان همسو درجهت تربیت آنان برای ایجاد تغییرات زیربنائی در نظام فکری و مدیریّتی کشور هدف 

ت- شناسائی و انتخاب رهبران و ایجاد میل و انگیزه ی رهبری مخالفان و شکل دهی اپوزیسیون داخلی با نفوذ در بدنه ی حکومت ها 

ث- بررسی های اطلاعاتی و امنیتی و کمک اطلاعاتی و فکری به مخالفان و معاندان........

ج- انجام سازماندهی وهماهنگی گروه های مخالف ................................................................

·       دست های پنهان سازمان های جاسوسی در ایجاد غائله در مناطق قومیتی.................

ح- پشتیبانی مالی وامکاناتی وایجاد هماهنگی های پنهان با سرشاخه های خارجی ..........................

خ براندازی..................................................................................................................................

-      بحران (Depression)

o      چیستی بحران.......................................................................................................................

o      انواع بحران ..........................................................................................................................

o      بحران طبیعی و غیر طبیعی ونقش انسان درآن.........................................................

o      ویژگی و وجوه مشترک بحران ها ..............................................................................

o      رابطه ی بین تهدید ، بحران وجنگ.............................................................................

-      جنگ ( War)

o      چیستی جنگ .....................................................................................................................

o      انواع جنگ .........................................................................................................................

o      جنگ سخت.........................................................................................................................

o      جنگ سرد............................................................................................................................

o      جنگ نیمه سخت.................................................................................................................

o      جنگ نرم..............................................................................................................................

-       پیشینه ی جنگ نرم ..................................................................................................

-       ماهیت جنگ نرم (تعریف)....................................................................................

-       ویژگی های جنگ نرم .............................................................................................

-       انواع جنگ نرم ...........................................................................................................

·  جنگ نرم سفید .......................................................................................................

·  جنگ نرم سیاه .........................................................................................................

فصل سوم : چرائی  جنگ نرم  

·       دلایل استفاده ازجنگ نرم.......................................................................................

·       تحلیل چرائی جنگ نرم .............................................................................................

·       نگاهی نو به چرائی جنگ نرم ..................................................................................

-      رنسانس ، تقابل با کلیسا ودین زدائی ازجامعه ........................................................

-      بازگشت به دین خود ساخته برای اقناع وفریب ...................................................

-      جواز قرائت های جدید ازدین ومشروعیت بخشیدن به آن.................................

-      پلورالیسم ؛ شهد شیرینی به کام صهیونیسم .................................................................

-      تناقض اندیشه وعمل ..........................................................................................................

-      فریب بزرگ انسان غربی ، ره آورد مدرنیسم ............................................................

-      تقابل با دین اسلام ، تجربه ی دوم غرب درمقابله با دین ......................................

-      اسلام اصیل دربرابر استکبار جهانی ...............................................................................

-      عصر روشنگری یا سقوط مجدد انسان درظلمات ...................................................

-      انقلاب اسلامی ، نقطه ظهور روشنگری و حیات مجدد در عصر جدید (رنسانس دربرابر رنسانس)

-      بیداری انسان ها ثمره ی انقلاب اسلامی.......................................................................

-      جنگ نرم آخرین حربه دربرابر انقلاب اسلامی .......................................................

-      کلید غلبه وپیروزی...........................................................................................................

·       زمینه های بروز جنگ نرم (علل وانگیزه ها).........................................................

الف) زمینه های داخلی.....................................................................................................

ب) زمینه های خارجی.....................................................................................................

فهرست منابع ومآخذ.......................................................................................................