آمریکا ، یگانه راه رابطه یابرخوردبااو

یکی ازمباحث داغی که همیشه درتاریخ معاصرسیاسی اجتماعی مامطرح بوده است بحث رابطه یا عدم رابطه باآمریکا است که هرکدام طرفدارهایی دارد باتوجه به خوی استکباری کشورهای استعمارگرودرراس آن آمریکا نحوه رابطه یاگفتگووبرخوردباآنها بسیارحائزاهمیت است ؛

می‌گویند شخصی را کتک می‌زدند ومی گفتند بگو الف واو نمی‌گفت وآنهابه کتک زدن او ادامه می‌دادند رهگذری به اوگفت یک الف بگو وخودت راازکتک خوردن نجات بده شخص مضروب گفت بحث یک الف نیست اگر بگویم الف همین طورادامه داره بعدبایدبگم ب بعدش پ وبعدش...

اگه امروزدربحث هسته ای ضعیف عمل کنیم وگوش به حرف آنهابدهیم فردابحث موشک‌های ایران مطرح می شودوبعدمسئله حقوق بشر و...

مطلب ذیل که درتابلوی یکی از دانشکده هانصب شده بودعلی رغم واقعی یاداستانی بودن آن ؛ به زیبایی مارادراین زمینه هدایت وهوشیارمی سازدوبایدبه عنوان یک اصل وسرلوحه درچگونگی مراوده بازورمندان مدنظرقراربگیرد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت