پرسش های درس اخلاق - کتاب عرفان عملی دراسلام ازیحیی یثربی(استادیزدان بخش)تنظیم سیده فاطمه سیدی

 تذکر:باتوجه به نوع کاروعدم فرصت بررسی خالی ازاشکال نخواهدبود.

نمونه سوالات اخلاق

از کتاب عرفان عملی در اسلام

نوشته یحیی یثربی

گردآورنده:سیده فاطمه سیدی

1ـ کدامیک از شخصیتهای زیر باعث رشد و رواج عرفان اسلامی شدند؟

الف- شقیق بلخی   ب- ابوسعیدخراز ج- ابوهاشم کوفی د- بسطامی

2ـ مهمترین سرمشق ما در عرفان عملی چیست؟

الف- شناخت خداوند و ارتباط با او       ب- بی اعتنایی به دنیا

ج- سیره ی پیامبر و ائمه اطهار           د- دوری جستن از اجتماع و مردم

3ـ کدامیک از موارد زیر از دشواری های عام عالم عرفان محسوب نمیشود؟

الف- مخالفت عالمان                        ب- خانقاهی شدن عرفان

ج- مشکلات عزم سلوک                    د- اشتباه سلوک با عمل به احکام شریعت

4- کدامیک از موارد زیر از ابزار عرفان است؟

الف- الهام و اشراق گرفتن با دل             ب- عمل به احکام شریعت

ج- تصفیه کردن و تهذیب دل                 د- عقل

5- کمال انسان از نظر عارف چیست؟

الف- ادراک صحیح شناخت هستی          ب- رسیدن به حق

ج- داشتن ابزاری محکم همچون منطق     د- ادراک صحیح شناخت خداوند

6- کدامیک از موارد زیر از مشکلات مراحل و منازل سلوک نیست؟

الف- بی خبری دیگران                       ب- قابل پیش بینی نبودن

ج- جاه و مقام خواهی                         د- پیچیدگی و غرابت

7- منازل السائرین از آثار نفیس کدام شخصیت است؟

الف- امام محمد غزالی                         ب- شیخ احمد جامی

ج- خواجه عبدالله انصاری                     د- ابو القاسم مشیری

8- بهترین راه درمان استرس ها،ناامیدی ها وافسردگی ها چیست؟

الف- بی اعتنایی به دنیا و مردم               ب- شناخت خداوند و ارتباط با او

ج- انزوا ودوری جستن از اجتماع           د- شناخت سیره ی پیامبرو ائمه اطهار

9- کدامیک از کشورهای مسلمان برای ترجمه دانشهای یونانی تلاش نکردند؟

الف- ایران                                     ب- مصر

ج- مراکش                                    د- روم

10- علل برتری عرفان اسلامی چیست؟

الف- برتری دین اسلام                      ب- آزاداندیشی مسلمانان

ج- شرح و تعلیم                               د- الگو گرفتن از سیره پیامبرو ائمه اطهار

11- کدام گزینه جزو اهداف عارفان از سخن گفتن و نوشتن نیست؟

الف- وا داشتن دیگران به سیروسلوک       ب- واداشتن دیگران به مجاهدت

ج- کسب منافع دنیوی                         د- انفاق در راه خدا

12-کدام گزینه از اهداف عرفان اسلامی نیست؟

الف- شناخت حق                               ب-عشق به حق

ج- عشق به مظاهر حق                       د- شناخت پدیده های حق

13- منشا عرفان و تصوف چیست؟

الف- اسلام                                     ب- مسیحیت

ج- ایران باستان                               د- ادیان خاور دور

14- وجه مشترک عرفان اسلامی و فلسفه چیست؟

الف- شناخت خداوند                           ب- رسیدن به حق

ج- شناخت نظام هستی                        د- ایمان به جهان آخرت

15- کدامیک از موارد زیر از مشکلات و عوامل درونی سلوک به حساب نمی آید؟

الف- گرفتاری در منزلگاه مجاز             ب- دون همتی وکوته نظری

ج- وسوسه های پوچ                           د- خیر خواهی و ملامت گویی

16- کدام گزینه ازشرایط وآداب ریاضت محسوب نمیشود؟  

الف- هوشیاری                                   ب- تقسیم بندی اوقات

ج- پرهیز از غرور و ادعا                     د- پایبندی به شریعت

17- کدام گزینه از مراحل وحالات عرفان نیست؟

الف- توبه                                        ب- توحید

ج- معاد                                            د- ریاضت

18- کدامیک از موارد زیر از کمالات انسان نیست؟

الف- هستی شناسی عارفان                      ب- ولایت و خلافت

ج- قناعت و عزلت                               د- اوصاف معصومان

19- کدامیک از موارد زیر از عوالم نزول و صعود سالک است؟

الف- جبروت                                       ب- ولایت

ج- برهوت                                         د- خلافت

20- عالی ترین دست آورد سیر و سلوک چیست؟

الف- رسیدن به معرفت عمیق هستی            ب- عنایت و جذبه حق

ج- لزوم اهلیت                                     د- کشف و شهود حقیقت

21- ولایت برچند قسمت است؟

الف- دو قسمت                                     ب- سه قسمت

ج- چهار قسمت                                     د- پنج قسمت

22- کدام گزینه از نظر عارفان مهمترین ضوابط در مسیر سیر و سلوک محسوب نمیشود؟

الف- اجرای دقیق برنامه ها                       ب- شریعت

ج- بازشناسی یافته ها                             د- جایگاه انسان

23- هدف و مقصود اصلی اهل سلوک چیست؟

الف- لقاء الله                                        ب- شناخت خدا

ج- شناخت نظام هستی                             د- ایمان به جهان آخرت

24- کداک گزینه از مراحل رام ساختن نفس اماره از نفس مطمئنه نیست؟    

الف- عبادت                                         ب- سخن پندآموز

ج- آوازخوش آهنگ مناسب                         د- عمل به دستورات اخلاقی و فقهی

25- مفهوم اصلی ریاضت چیست؟

الف- تحمل سختی و مشقت                         ب- تلاش در جهت بریدن از هوای نفسانی

ج- تلاش در جهت تربیت و اهلی کردن اسب     د- تلاش در جهت فرمان برداری از حق

26- کدام گزینه هدف اصلی شریعت است؟

الف- توجه به ظاهر و باطن                       ب- داشتن ایمان و عمل صالح

ج- تنظیم دنیا در جهت مصالح آخرت             د- رعایت و انجام دقیق تکالیف شرعی

27- کدام گزینه ازرهنمود های سلوک بحساب نمی آید؟

الف- اعمال و اذکار ویژه                             ب- تقسیم بندی اوقات

ج- رعایت دقیق تکالیف شرعی                       د- پایبندی به شریعت

28- سلوک بر چه پایه ای استوار است؟

الف- ریاضت                                           ب- رعایت مستحبات و مکروهات

ج- عمل به واجبات و ترک محرمات                 د- یقظه

29- کدام گزینه از دلایلی که عارفان به پیروی از شریعت تاکید میکنند نیست؟

الف- لذت و شوق بندگی                         ب- شریعت تنها راه تسلط بر نفس اماره

ج- شریعت عامل رهایی                       د- شریعت تنها راه تنظیم کردن دنیا با آخرت

30- کدام گزینه ازتفاوتهای عمده شریعت و طریقت محسوب نمیشود؟

الف- دین تکلیف عام است اما عرفان اینگونه نیست.

ب- اهداف شریعت روشن و قابل فهم است اما عرفان اینگونه نیست.

ج- راه شریعت حساب و کتاب دارد اما عرفان اینگونه نیست.

د- شریعت مانند جسم و روح است اما عرفان اینگونه نیست.

31- صوفی بودن به چه معناست؟

الف- پوشیدن لباس ویژه                           ب- پرداختن به مشکلات مردم

ج- واداشتن دیگران به سیر و سلوک             د- کسب منافع دنیوی

32- کدام گزینه جزء مراحل سیروسلوک در قرآن نیست؟

الف- انفاق در راه خدا                             ب- مجاهده و تلاش در راه خدا

ج- واداشتن دیگران به مجاهدت                   د- بی توجهی به دنیا و وابستگی های آن

33- کدام گزینه اززمینه های مناسب برای کامیابی سالک است؟

الف- اهلیت                                         ب- شریعت

ج- بهره گیری از شیخ و راهنما                   د- ملکه ی تشخیص حق و باطل

34- کدام گزینه از مراحل مکاشفه است؟

الف- کشف صوری                                 ب- کشف سقوط شهوات

ج- کشف اهلیت                                       د- کشف ظهور کرامات

35- کدام گزینه از مراحل توبه و محاسبه محسوب نمیشود؟

الف- حالت رضایت و امتنان                       ب- توجه به قضا و قدر الهی

ج- احساس بی وفایی                                  د- توجه به ارزش فرصت ها

36- کدام گزینه از موارد مورد توجه استعداد و اهلیت در تعالیم عارفان نیست؟

الف- لزوم اهلیت ذاتی                               ب- لزوم اهلیت در کسب فیض

ج- لزوم اهلیت در تحقق به مقامات                 د- لزوم اهلیت در مکارم اخلاق

37- کدامیک از تعریفهای زیر در مورد عرفان صحیح میباشد؟

الف- سالک باید خدا را در ارتباط با خود ببیند

ب- خدا را ناظر بر امور زندگی خویش بداند

ج-همه ی افعال گیتی به خدا باز نمیگردد

د- هرموجودی مسئول افعال خویش است

38- کدامیک از موارد زیر سیرتکاملی عرفان اسلامی است؟

الف- نظم و کمال                                 ب- درک آخرت

ج- بی اعتنایی به دنیا                             د- تلاش برای رسیدن به خدا

39- کدام گزینه از ثمرات عشق به مظاهر حق نیست؟

الف- احساس خوش بینی و رضایت             ب- لذت بردن از زندگی

ج- آرامش و سکینه ی درونی                   د- احساس خیرخواهی نسبت به دیگران

40- ابن سینا در اشارات, اهداف سالک را چه میداند؟

الف- نرم ساختن ظاهر برای آگاهی             ب- دورکردن خلق الله از سر راه

ج- رام ساختن نفس اماره برای نفس مطمئنه   د- رام ساختن نفس مطمئنه برای نفس اماره

1- د       2- ج     3- الف     4- الف     5- ب       6- ج       7- ج       8- ب

9- د       10-ب     11- د       12- د   13- الف   14- الف   15- د     16- ب

17- ج     18- د     19- الف   20- د 21- الف   22- د     23- الف     24- د

25- ب   26- ج     27- د     28- الف     29- د   30- د   31- الف     32- ج

33- الف   34- الف   35- د       36- د       37- ب     38- الف   39- د     40- ج

      

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت