دفاع از رساله دکتری فلسفه حقوق، علی اصغر یزدان بخش، «حقوق طبیعی بشر از دیدگاه ملاصدرا و مبانی آن» دانشگاه فردوسی مشهدNatural Human Rights From the perspective of Molla sadra and Its fundamentals

 دفاع از رساله دکتری فلسفه حقوق، علی اصغر یزدان بخش،

«حقوق طبیعی بشر از دیدگاه ملاصدرا و مبانی آن»

دانشگاه فردوسی مشهد- 971129

 

Natural Human Rights From the perspective of Molla sadra and Its fundamentals

   Author: Aliasghar Yazdanbakhsh   

 February 2019

  jhg.jpg

   01

  فیلم اعلام نمره جلسه دفاع https://www.aparat.com/dr.yazdanbakhsh

 

 

              برای دریافت فایل pdf فهرست،چکیده و منابع رساله کلیک کنید

چكيده رساله:

بی ­تردید بحث حقوق بشر از چالش‌های نوین تمدن اسلامی است، اعتقاد به «حقوق طبیعی» به این معناست که انسان بما هو انسان جدای از هر نوع قرارداد یا حکم آمری، دارای حقوقی طبیعی و ذاتی است.

این تحقیق ابتکاری در مقام گردآوری از روش اسنادی، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و در مقام داوری، به طور غالب از روش تحلیل منطقی و استنتاجی استفاده نموده و می‌کوشد با توجه به تبیین ده‌ها مبانی ملاصدرا مانند، بساطت وجود، خیر بودن وجود، کرامت نفس و ... دیدگاه‌های صدرا و استدلال ذیل، فرضیهِ اعتقاد وی به «حُسن و قبح ذاتي از منظر وجودشناختی و حُسن و قبح عقلی از منظر معرفت‌­شناختی» و «انسان دارای حقوقی طبیعی، ذاتی یا فطری است که با آفرینش او و جهان کاملاً هماهنگ است» را اثبات نماید.

مقدمه­؛ الف- ملاصدرا اجمالاً به حقوقی برای انسان‌ها قائل است. ب- میان حق‌ها و تکلیف‌ها رابطه تلازم و تضایف وجود دارد. پ- حق‌ها و تکلیف‌های ملازمِ با آن‌ها، هم‌سنخ با یکدیگر هستند. ت- ملاصدرا در ناحیه تکلیف‌ها یا حسن و قبح‌ها، قائل به نظریه حسن و قبح ذاتی یا واقع‌گرایی اخلاقی است.

نتیجه: ملاصدرا در ناحیه حق‌ها به حقوق واقعی و طبیعی برای انسان‌ها قائل است.

کلیدواژه:

1. حقوق طبیعی بشر 2. صدرالدین شیرازی 3. حق و تکلیف 4. حُسن و قُبح ذاتی5 . کرامت انسان 6. کمال انسان

 

Abstract:

Undoubtedly, the human rights debate is one of the new challenges of Islamic civilization.Believing in "natural rights" means that humans have a natural and inherent legal right, apart from any type of contract or commander.

This innovative research in collecting the documentary method, using library studies and as an arbitrator, has dominated the use of logical and deductive analysis methods.He tries, in light of the explanation of dozens of Mulla Sadra foundations, such as, the existence, the goodness of being, the dignity of the soul, and so on., Sadra's views and the following reasoning,The hypothesis of his belief in "inherent goodness from the point of view of ontology and rationality from the epistemological point of view" and "the human being has a natural, intrinsic or innate right to be fully harmonized with the creation of him and the world."

Introduction; A. Mulla Sadra explains the rights of humans. B. There is a relationship between rights and duties. C. The rights and responsibilities associated with them are in line with each other. D. Mulla Sadra regards the theory of inherent goodness or moral realism in the domain of duties or good and evil

Conclusion: Mulla Sadra believes in real rights to humans in the area of the right.

Key Words:

1.Natural human rights 2. Sadr al-Din Shirazi 3. Right and obligation 4. good and evil (decency and obscenity) Intrinsic 5.Human dignity 6. Human perfection

 گواهی نهایی ثبت رساله در ایرانداک.png

 

پیش دفاع دکتری صورتجلسه

 اجازه استاد داورمدعو

دفاع صورتجلسه دفاع

 2 Copy

 photo 2019 02 21 19 07 36

 تدلبیس

 

photo 2019 02 21 19 08 0j5

IMGjjE2295

IMG E230jj2

                                          

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید