چاپ مقاله استادیزدان بخش درفصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی-تابستان93

 برای دریافت  فایل مقاله

 حاکم مدینه فاضله صدرالمتألهین درقیاس باولی فقیه امام خمینی(ره)

کلیک کنید   حجم :  358 KB

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی            سال هشتم - شماره 27 - تابستان 1393

moalef1.jpg

 

jeld.jpg

 

chekide.jpg

1.jpg

http://masoudi-g.profcms.um.ac.ir/index.php/publications

https://scholar.google.com/citations?user=PSnhAFYAAAAJ&hl=en

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/388014/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B4

 3.jpg

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1197186/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87

 

5.jpg

https://www.magiran.com/paper/1328009

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید