آزمون انديشه اسلامي1(یزدان بخش)881030

کدام گزینه از راه­حلهای مسئله شرور درعالم هستی نمی­باشد؟

1) شر ناشی از کلی­نگری است                      2)  شر ناشی از جهل انسان است.

3)  شر لازمه جهان مادی است.                      4)  شر امر سلبی است و وجود ندارد.      

2- کدام گزینه به ترتیب مراتب علم و ادراک را بیان می­کند؟

1) وهمی – عقلی – حسی – خیالی                          2) خیالی – وهمی – عقلی  - حسی

3)  حسی – خیالی – وهمی – عقلی                         4)  عقلی – حسی – خیالی - وهمی

3- کدام گزینه ازاقسام عمده جهان بيني  نمی­باشد؟

1)فلسفي                2)  تجربي                 3)عقيدتي                     4) ديني

4- اين عبارت تعريف کدام گزینه است:«نوع برداشت وطرز تفكري است كه يك مكتب درباره هستي وجهان ارائه مي كند.»

1)ايدئولوژي             2)جهان بيني                      3)فلسفه                                4)دين 

5- کدام گزینه ازويژگيهاي جهان بيني فلسفي نمی­باشد؟

1)يقيني بودن                                                   2)دربرگيرنده وعام بودن          

3)مبتني براصول عقلاني بودن                          4)تكيه گاه عرفان قرارگرفتن 

6- کدام گزینه ازاقسام علم(به معناي عام) نمی­باشد؟

1)علم عقلي           2)علم تجربي             3)علم مكاشفه اي            4)علم لَدُني 

7- کدام گزینه ازتقسيمات اوليه (اقسام اصلي)وجود نمی­باشد؟

1)واجب                    2)متغيّر                           3)ممكن                               4)ممتنع

8- کدام گزینه بيانگررابطه بين علم وايمان درمسيحيت است؟

 1)ازعلم به ايمان مي رسيم                  2)ازايمان به علم مي رسيم                         

3)ازجهل به بي ايماني مي رسيم          4)ازايمان به جهل مي رسيم

9- کدام گزینه بيانگرگروه «عقل گرايان افراطي»است؟

 1)معتزله                   2)اشاعره                     3)مُرجئه                         4)خوارج

10- کدام گزینه نام گروهي است كه معتقدبودند« ارتكاب گناه بتنهايي موجب كفروارتدادوشقاوت ابدي است»؟  

1)معتزله                  2)اشاعره                       3)مُرجئه                         4)خوارج

11- کدام گزینه كمترين درجه ايمان رابيان مي كند؟

 1)عمل بااعضاء        2)عمل به مستحبات          3)اقرار به زبان         4)اعتقادقلبي

12- کدام گزینه بيانگر«فاعلي» است كه منشأ حركت ودگرگوني اجسام وحالات مي باشد؟

 1)فاعل الهي           2)فاعل طبيعي            3)فاعل تجربي                4)فاعل مادي

13- با گزینه مناسب تر تكميل كنيد: «دورمحال است زيرالازم مي آيدوجودموجودبرخودمتوقف باشد كه لازمه آن.......است »      

1)اجتماع نقيضين      2)اجتماع ضدين            3)تسلسل علل                4)اختلاف زمان 

14- کدام گزینه بيانگر «علتي»است كه تحقق معلول متوقف برآنست؟

 1)فاعلي                2)تامه                           3)ناقصه                              4)صوري

15- درکدام گزینه نام نخستين شك كننده به برهان نظم ذكرشده است؟

 1)كانت                   2)هيوم                         3)افلاطون                         4)ارسطو

16- کدام گزینه بيانگرديدگاه درست وصحيح دررابطه با امكان شناخت صفات خداوند مي باشد؟

 1)معطَّله                2)مشَّبهه                    3)اثبات بلاتشبيه               4)تشبيه بلااثبات

17- با گزینه مناسب تر تكميل كنيد: «كليه صفات ثبوتي خداوند به.......وكليه صفات سلبي خداوندبه......باز مي گردد. »      

1)كمال – نيستي          2)جلال – نيستي            3)كمال - نقص              4)جلال - نقص 

18- با گزینه مناسب تر تكميل كنيد: «خداوند فاعل مختاراست ، هرفاعل مختاري عالِم است ، پس ......  »      

1)خداوند عالِم است                            2)فاعل مختار، عالِم است                    

3)عالِم،فاعل مختاراست                      4)خداوندِ عالِم، مختار است 

19- عبارتهاي«إنْ شاءَ فَعَلَ وَإنْ لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَفْعَلَ »و«يَصِحُّ مِنْهُ الفِعلَ وَالتَّركَ»بترتيب دررابطه باتعريف كدام گزینه است؟       

 1)عالِم – مُريد             2)قادر – قادر            3)مُريد – عالِم                 4)مُدرِك - مُدرِك

20- کدام گزینه بيانگراموري است كه قدرت خداوند به آنهاتعلق نمی گيرد؟

 1)امورممكن                                       2)امورممتنع          

 3)امورمربوط به زمان گذشته               4) امورمربوط به زمان آينده

21- کدام گزینه تفسيرومعناي صحيح تر«اراده الهي از ديدگاه متكلمين»مي باشد؟

 1)علم به نظام أصْلَح                           2)علم به مصلحت                 

 3)إعمالِ قدرت                                  4)رضايت از فعل خويش

22- با گزینه مناسب تر تكميل كنيد: «اگرثواب وعِقاب را تجسُّم اعمال دنيوي انسان بدانيم ، چنين ثواب وعِقابي جزوِ عدلِ......مي باشد »      

1)تكويني                      2)تشريعي                           3)جزايي                        4)فعلي 

23- کدام گزینه معناي كلمه «تَوَفّي»درآيه «الله يَتَوَفّي الأنفُسَ حينَ مَوتِها»مي باشد؟

 1)فوت كردن             2)اخذ وگرفتن             3)ازبين بردن               4)نفس كشيدن

24- با گزینه مناسب تر تكميل كنيد: «اگرمتعلق علم حضوري ، خداوامورمرتبط باخداباشدبه آن ...... مي گويند. »      

1)علم حصولي        2)شهودعرفاني           3)ادراك نفساني           4)وحي الهي 

25-كدام گزينه از صفات ثبوتي خداوند نمي‌باشد؟

 1)سميع                       2)مَرئي                         3)مُتكلم                         4)غني

26ـ كدام گزينه از صفات سلبي خداوند نمي‌باشد؟

1)جوهربودن               2)حَدداشتن               3)عَرَض بودن                   4)مُريد بودن

27- کدام گزینه بيانگر مَسلك«اهل تعطيل»دررابطه با امكان شناخت صفات خداوند مي باشد؟

 1)لااَدري گري          2)اثبات بلاتشبيه             3)توقيفي                   4)اعتزالي

28ـ كدام گزينه بيانگر آن دسته از صفاتي است كه ازارتباط ذات الهي با مخلوقات انتزاع مي شوند؟

1)فعلي                2)ذاتي                           3)نَفْسي                      4)اضافي

29ـ كدام گزينه نام ديگر«برهان صدّيقين» مي باشد؟

1)برهان نظم              2)برهان فطرت              3)برهان عِليّت           4)برهان وجوب وامكان

30- با گزینه مناسب تر تكميل كنيد:

 «اراده......ازرابطه خاص خدابابرخي افعال اختياري انسان سرچشمه مي گيردكه امكان تخلف اراده ازمراد وجوددارد.»      

1)تكويني                 2)تشريعي                    3)تشريفي                   4)اِبتهاجي 

31ـ آيه «وَ تَوكّل عَلي الحَيّ الَّذي لا يَموت» به كدام گزينه اشاره مي‌كند:

1) اهميت توكل به خداوند                                     2) ذاتي بودن حيات خداوند

3) نسبي بودن قدرت خداوند                                4) علم لايزال الهي

32- آیه (لَو کانَ فیهِما آلِهَهٌ إلّا اللهَ لَفَسَدَتا) به کدام تقریر برهان نظم اشاره می­کند؟       

1) هدفمندی                                        2) نظم از امور جزئی                   

3)  هماهنگی موجودات عالم                 4)  هماهنگی در کل عالم

 به دوسئوال ذیل بصورت تشریحی ومبسوط پاسخ دهید:

الف – وجودخداوند رابابرهان عليت تبيين كنيد. 

ب  - منظورازحيات درانسان ودرخداوندچيست؟توضیح دهید. 

دیدگاه‌ها   

+4 # محمود وردی - بینالود 1391-02-22 22:42
باسلام خسته نباشید خدمت استاد محترمجناب دکتر یزدان بخش
یک سوال میخواستم بدونم این سوالات شامل اندیشه 2 میشه یا نه .
باتشکر " م.وردی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1391-10-15 00:30
سلام ...نه دیگه پسرگل بالای صفحه نوشته شده اندیشه یک
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # سحرحقانی 1391-09-06 08:15
با سلام خسته نباشید خدمت استاد محترم
سایت شفاف و مفیدی بود با تشکر از شما استاد ارجمند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1391-10-15 00:35
سلام تشکرازلطف شما....اشکالات وایده الها رابیان بفرمایید...ممنو ن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # محسن مظهری 1391-11-02 19:00
باسلام.بابت نمونه سوالات از شما متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1391-11-18 20:57
ممنون خوشحال میشم نقاط ضعف واشکالاتشوبگین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # Fateme payeni 1391-11-03 19:08
با سلام خدمت استاد محترم. ممنون از سايت خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1391-11-18 20:58
خواهش می کنم لطف دارین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # مسعودی نژاد 1392-02-06 00:56
ممنون استاد. فقط گفتین 5-6 تا نمونه سواله این که یکیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-02-15 00:03
خواهش ....بقیه نمونه سئوالات بنده دروبلاگم موجوداست می توانیدمراجعه کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مهدی بصیری فر 1392-03-19 00:07
سلام استاد پاسخنامه اندیشه1 15اذر86نیستش میشه بذارید.ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-03-28 01:42
به نقل از مهدی بصیری فر:
سلام استاد پاسخنامه اندیشه1 15اذر86نیستش میشه بذارید.ممنون میشم

سلام انشاالله اگه فرصت شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # javad navaeian 1392-03-19 00:11
سلام استاد پاسخنامه اندیشه 1 15/9/86 نیست اگه میشه لطف کنید بزارید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-03-28 01:48
به نقل از javad navaeian:
سلام استاد پاسخنامه اندیشه 1 15/9/86 نیست اگه میشه لطف کنید بزارید

سلام به جناب مهدی بصیری فرهم گفتم انشاالله اگه فرصت شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # محبوبه زمانی 1392-10-18 19:09
سلام استاد.من دانشجوی دانشگاه کاویان هستم..ممنون میشم ایمیلتونو چک کنید.بخاطر اینکه تحقیقمو فرستادم...ممنون :D
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # محبوبه زمانی 1392-10-18 19:11
سلام..من دانشجوی رشته معماری کاویان هستم..تحقیقمو به ایمیلتون فرستادم..لطفا چک کنید.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-10-19 01:46
سلام تحقیقتون دریافت وپاسخ داده شد.موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-10-21 00:44
سلام استاد خسته نباشید من هرکار میکنم تحقیقم به ایمیلتون فرستاده نمیشود اگه واسه شما مقدوره حضورا بیارم خدمتتون.لطفا ممنونم ( دانشجوی گرافیک دانشگاه کاویان )
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-10-21 20:32
باعرض سلام خدمت استاد محترم
من تحقیقمو هرکار میکنم براتون ایمیل نمیشه
هرجا که شما بگید من تحقیقو براتون میارم برای اینکه من به نمره تحقیق احتیاج دارم باتشکر از استاد محترم
( نسترن آراسته دانشجو دانشگاه کاویان )
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-10-27 06:43
سلام استاد خسته نباشید
چی بیارم که بهتون ثابت کنه اون شب نامزد کردم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-10-30 19:31
Salam ostad khaste nabashid nagoftid chi ka konam ta bavar konin onshab namzad kardam mikhayn y shab mehmane mano namzadam bashid !!!! Ma khoshhal mishim y shab shab dar khedmateton bashim ostad montazere javabeton hastam man tahghighamo koja biyaram baraton azatin khahesh mikonam ghabol konid ba tashakor
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-10-30 22:50
Salam ostad man montazere javabeton hastam
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-11-01 10:57
سلام استاد تروخدا نمره هارو تایید نکنید من تحقیقمو کجا ارءه بدم من به نمره تحقیق احتیاج دارم ازتون خاهش میکنم هرجاکه شما بگید من تحقیقو میارم خدمتتون (گرافیک.کاویان )
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-11-04 17:46
Salam ostad chera javab nemidin man faghat monre hamin y darsam kam shode age tahghighamo biyaram hadeaghal pas misham azaton khahesh mikonam ghaboool koooonid loooootfan
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-11-09 13:37
Salam ostad mamnon az inke namramo avaz kardin vali man mikham tahghigh erae bedam ke pas besham ostad hano nomreharo taeed nakardin bezarid tahghighamo biyaram lotfan mamnon
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-11-10 12:58
به نقل از نسترن اراسته:
Salam ostad mamnon az inke namramo avaz kardin vali man mikham tahghigh erae bedam ke pas besham ostad hano nomreharo taeed nakardin bezarid tahghighamo biyaram lotfan mamnon

سلام پاسخ به شماایمیل شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # نسترن اراسته 1392-11-09 16:49
Ostad :cry: be man y adres bedin ta tahghighamo biyaram man hame darsamo ba nomre bala pas shodam ostad azaton khahesh mikonam bezarid man tahghighamo biyaram :cry:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید