آزمون اخلاق اسلامی(یزدان بخش)دی 90

عنوان درس : اخلاق اسلامی

نام مدرس :  يزدان بخش

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی :

حداكثر50دقيقه     

 

*پرسشهاي چهارگزينه اي نمره منفي دارد (سه پاسخ غلط حذف يك پاسخ صحيح) 

*بارم : پرسش هاي چهارگزينه اي 10 نمره پرسش هاي تشريحي 10 نمره

1 ـ کدام گزینه به توصیف خوبی و بدی و شناخت مصادیق آن دو می پردازد؟

    الف ـ اخلاق نظری       ب ـ اخلاق عملی          ج ـ اخلاق علمی                د ـ اخلاق فلسفی

2ـ کدام گزینه بیانگر (کلیه ارزش هایی است که ارضاء کننده حس حقیقت جویی انسان است)؟

    الف ـ اجتماعی                    ب ـ عاطفی            ج ـ زیستی                 د ـ عقلانی

3 ـ کدام گزینه از ارزش های عاطفی است؟

 الف ـ میل به مالکیت                                       ب ـ میل به آسایش        

ج ـ تمایل به محبت دیگران                                   د ـ میل به شهرت طلبی

4 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید (اخلاق ....... کارش تجزیه و تحلیل نظریات اخلاقی است نه پند دادن)

    الف ـ نقلی                          ب ـ عارفانه    

               ج ـ مذهبی                      د ـ نوین

5 ـ با گزينه مناسب تكميل كنيد: « نيچه معتقداست حقيقتي بجز..........وجودندارد ودو اخلاق داريم ، اخلاق آزادگان و اخلاق بردگان.»

الف: ثروت                         ب: قدرت                       ج: علم                           د: لذت

6 ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

 الف ـ ملاك ثواب وعقاب وخوبي وبدي هرعملي ،آثارآن عمل برروي انسان است                  

ب ـ تكليف بمالايُطاق محال است                

ج ـ  احكامي از فقه كه تحت عناوين صحت و بطلان ذكر مي شود ماهيت اخلاقي دارند.             

د ـ نیت ، حُسن فاعلی عمل است

7 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (اصول اخلاقی در همه زمان ها و مکان ها یکسان است مگر اینکه تغییر شرایط موجب ..... شود)

 الف ـ سخت شدن موقعیت                          ب ـ تغییر در ماهیت عمل              

ج ـ دگرگون شدن ارزش ها                            د ـ تباهی افکار 

8 ـ کدام گروه معتقدند اتفاق نظرها درباره ارزش یک چیز مربوط به جنبه عینی و خارجی آن و اختلاف نظرها به جنبه ذهنی آن باز می گردد؟

 الف ـ ذهن گرایان             ب ـ عین گرایان          ج ـ رابطه گرایان             د ـ عمل گرایان

9 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (نسبت گرایانِ ........ معتقدند اصول اخلاقی تابعی از آداب و رسوم جامعه است)

 الف ـ جامعه شناختی       ب ـ زیست شناختی         ج ـ فرهنگی                 د ـ ماتریالیستی

10- كدام گزينه در تعريف علم اخلاق جاي ندارد؟ 

الف: شناخت صفات خوب و بد                                              ب: شناخت مصاديق خوب و بد

 ج: شناخت نکات اخلاقي                                                      د: شيوه تحصيل خوبي و بدي

11- « شهرت طلبي » و « میل به آسایش » به ترتيب ازكدام گروه ارزشهاي مورد تمايل انسان مي باشند؟

الف: عاطفي - اقتصادی                         ب: زيستي – هنری                 

ج: زیستی - عاطفی                             د: اجتماعي - زیستی 

12- با گزینه مناسب تکمیل کنید: « ازنظرارسطوفضیلت دررعایت ....... است »

الف: حدوسط                     ب: قوانین                        ج: مُثُل                               د: تعقل

13- دركدام مَشرب اخلاقي «  نقطه شروع وپايان اخلاق چندان مشخص نيست واصولاً چيزي به نام نظام اخلاقي در آن مشاهده نمي شود؟»

الف: اخلاق فيلسوفانه          ب: اخلاق عارفانه              ج: اخلاق عقلي               د: اخلاق نقلي

14- كدام گزينه از شاخصهاي اصلي روش اخلاقي مقبول نمي باشد؟

الف: ارائه نظام جامع اخلاقي – تأكيدبر مطابقتِ مباحث با شرع مقدس  

ب: استفاده از تجربيات پيشگامان تهذيب اخلاق – توجه به ابزار تربيت اخلاقي

ج: توجه به وضعيت مخاطبان در بكاربستن دستورهاي اخلاقي – توجه به مبانی وراهکارهای علمی اخلاق      

د: تبيين ديدگاه اسلام در حوزه هاي رفتاري – ارائه تفسيري معتدل وهماهنگ از مفاهيم اخلاقي      

15- كدام گزينه از پيامدهاي عمده و ويرانگر«  نسبيت گرايي اخلاقي » نمي باشد؟

الف: بي ثمري احكام اخلاقي                          ب:برابري خدمتكاران وخيانتكاران          

ج: نفي انسان مداری                                     د: سلب مسئوليت

16- كدام گزينه از دلايل مهم مطلق گرايي در اخلاق است؟

الف: ضرورت ترسيم اخلاق پايدار                                 ب: تبيين اصول مهم اخلاقي   

ج: نفي كمال وجاودانگي دين                                       د: تحسين وتقبيح ارزشها

17- با گزينه مناسب تكميل كنيد: « اخلاق فیلسوفانه اخلاقي است كه از..........وحدوسط ودوري از افراط و تفريط صحبت مي كندوچگونگي اعتدال قوارا مورد بحث قرار مي دهد»

الف: علیت                     ب: اعتدال                         ج: مساوات                        د: فضیلت

18- با گزينه مناسب تكميل كنيد:« درامورارزشی مابه.......اعتقادداریم ودرتزاحم ارزشها معتقدیم معیار ترجیح ...... است ؟

الف: نسبیت گرایی - فطرت                                             ب: مطلق گرایی – آیات واحادیث 

ج: نسبیت گرایی - آیات واحادیث                                      د: مطلق گرایی - فطرت      

19- با گزينه مناسب تكميل كنيد: «منظورازجبر......عقیده به این امراست که اعمال صادرشده ازانسان بدون اختیار اواست»

الف: اخلاقي                 ب: فلسفي                      ج: حقوقي                   د: روانشناختي 

20- كدام گزينه ازموانع اصلی دستیابی به علم حقیقی  نمي باشد؟

الف: پیروی از حدس وگمان – تمایلات نفسانی                ب: تنبلی – تعصبهای بیجا         

ج: عدم رعایت قواعد منطقی -  شتابزدگی                      د: تقلیدکورکورانه – کم دقتی 

    پرسش هاي تشريحي :

1 - آیا اخلاق مطلق است یا نسبی است ؟ باذکردودلیل توضیح دهید .

 2- ازمشكلات عرفان عملي(طريقت) چهارموردرانام برده ودوموردآنرا بدلخواه توضيح دهيد.

3 - ازتفاوتهاي عمده شريعت وطريقت چهارموردرانام برده ودوموردآنرا بدلخواه توضيح دهيد.

4- چهارموردازشرایط پذیرش مسئولیت اخلاقی در فرد را نام برده وهریک را مختصراً توضیح دهید.

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای:

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

الف

د

ج

د

ب

ج

ب

ج

ج

ج

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

د

الف

د

ج

ج

الف

ب

ب

ب

د

دیدگاه‌ها   

+1 # رضا سلاجقه 1395-11-06 22:47
سلام،استاد فکر کنم سوال 9جوابش گزینه ج هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1395-11-08 23:50
به نقل از رضا سلاجقه:
سلام،استاد فکر کنم سوال 9جوابش گزینه ج هست

سلام ممنونم ...اصلاح شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید